Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/136

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Invalīdu ielā 1
Identifikācijas numurs RŪ-2019/136
Publicēšanas datums 28.08.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.09.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekta ŪKT sadaļa un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu. Ieinteresētiem piegādātājiem, kas saņēmuši piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Invalīdu ielā 1” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/115) ietvaros, Nolikuma 4.1.2.punktā minētais būvprojekts (ŪKT sadaļa) atkārtoti nav jāsaņem, bet finanšu piedāvājuma veidne saņemama, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu ieva.aprane@rigasudens.lv.

Pievienotie dokumenti