Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Rādījumu nodošana

Katram SIA „Rīgas ūdens” klientam līgumā noteiktajos termiņos jāinformē pakalpojumu sniedzējs par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

Ja klients nebūs noteiktajā laikā paziņojis rādījumus par kārtējo norēķinu periodu, ūdens patēriņa apjoms tiks noteikts atbilstoši vidējam patēriņam iepriekšējos 12 mēnešos.

Lūdzam ūdens patēriņa rādījumus par tekošo periodu (mēnesi vai citu līgumā noteikto periodu) nodot no 20. datuma līdz mēneša pēdējai dienai:

X– komercuzskaites mēraparāta numurs

Y – komercuzskaites mēraparāta rādījums
SMS piemērs – RU 12345 678912