Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumiem

Aicinām Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 67 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”. Grozījumi paredz, ka termiņš, līdz kuram ierīkojot pieslēgumus var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, ir pagarināts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Šī lēmuma mērķis ir aicināt iedzīvotājus pieslēgt savus nekustamos īpašumus centralizētajiem inženiertīkliem, konkrēti – tās dzīvojamās mājas, kurām līdz zemes gabala robežai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas atzari vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari šādu pieslēgumu ierīkošanai. Šādi atzari tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” ietvaros Mārupes - Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, Katlakalnā un Bolderājā

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu, nekustamā īpašuma īpašniekam jāaizpilda pieteikuma veidlapa dow.svg un jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53. 

Personas, kuras atbilstoši Saistošajiem noteikumiem ir jau nodrošinājušas būvniecību un pieslēgušas savā īpašumā esošās dzīvojamās mājas centralizētajiem inženiertīkliem, var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2020. gada 30. septembrim, un saņemt izdevumu kompensāciju par ierīkotajiem pieslēgumiem.

Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā vairākiem īpašniekiem, aicinām pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam aizpildīt un iesniegt visiem kopīpašniekiem.

Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai nosaka Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”.

 

Papildus vēršam uzmanību, ka 2019. gada 29. janvārī stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 66 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”.

Ņemot vērā, ka nekustamajos īpašumos decentralizētā kanalizācijas sistēma lielākoties ir novecojusi un neatbilst normatīvo aktu prasībām, iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja pievienot savas dzīvojamās mājas centralizētajai sistēmai un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

Projektēšana, būvdarbi, uzmērīšana

Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

Dalies: