Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Pakalpojumu veidi un cenas

Papildus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana), Rīgas ūdens sniedz arī citus maksas pakalpojumus.

Biežāk sniegtie maksas pakalpojumi:

  • Ūdens paraugu testēšana
  • Izziņa par ugunsdzēsības hidranta tehnisko stāvokli un novietojumu
  • Kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcija un diagnostika
  • Ūdens piegāde ar cisternu
  • Ūdens noplūdes vietas noteikšana
  • Hidranta pārbaude

Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

Klienti var pieteikt sev vēlamo pakalpojumu, zvanot pa vienoto telefona numuru 80002122 vai sagatavojot Iesniegumu par maksas pakalpojuma pieteikšanu un nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi adklienti@rigasudens.lv, vai nogādājot to Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53.

Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt iesniegumā norādītajā laikā, klients par to tiek informēts telefoniski, vienlaikus saskaņojot citu iespējamo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Maksas pakalpojumiem tiek piemērota  priekšapmaksa (izņemot ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa nomaiņu).

Pēc pakalpojuma saņemšanas klients paraksta SIA „Rīgas ūdens” darba uzdevumu, kas apstiprina pasūtītā pakalpojuma saņemšanu. Īpaša norēķinu kārtība un atlaides maksas pakalpojumiem ir pieejamas gadījumos, kad nepieciešama maksas pakalpojuma atkārtota saņemšana ar noteiktu regularitāti.

Īpašos gadījumos (avārijas vai steidzamu darbu izpildes situācijās) klientam ir iespēja vienoties par pakalpojuma saņemšanu ārpus SIA „Rīgas ūdens" darba laika (8:00-17:00). Tādā gadījumā maksas pakalpojumu cenai tiek piemērots koeficients 1,2, bet brīvdienās un svētku dienās - 1,5.

Maksas pakalpojumu veidi un cenas