Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Organizatoriskā struktūra

APSTIPRINĀTS
Sia "Rīgas ūdens" valdes
2022.gada 23.februāra sēdē, prot.Nr.2.4.1/2022/17

SIA "Rīgas ūdens" organizatoriskā struktūra 
(spēkā no 01.04.2022.)

Piezīme: *struktūrvienības statuss noteikts saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens"
procedūru "Procesu vadības sistēmas dokumentu pārvaldība".