Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/143

Iepirkuma nosaukums Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/143
Publicēšanas datums 10.10.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 14.11.2019 plkst. 11:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskate, tajā skaitā, lai iepazītos ar vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā un visiem pārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi. Darbu izpildes vietas apskate iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta projekta vadītāju Jānis Kornis, tālr.: 67088394, mob.: 28303831, e-pasta adrese: janis.kornis@rigasudens.lv.

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma Konkursam iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekts un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.9) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.