Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/147

Iepirkuma nosaukums Kanalizācijas tīkla pārvietošana un hidranta izbūve Rīgā, Lēpju ielā 4
Identifikācijas numurs RŪ-2019/147
Publicēšanas datums 20.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.10.2019 plkst. 11:30
Kontaktpersona

SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekta ŪKT sadaļa un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
 

Pievienotie dokumenti