Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Informācija par ziedojumiem

SIA "Rīgas ūdens" veiktie ziedojumi 2016-2020.g., EUR

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA “Rīgas ūdens”, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar

  • likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”;
  • likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”;
  • noslēgto līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. 

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija

SIA “Rīgas ūdens” ziedojumu veikšanas stratēģija ir atbalstīt ūdenssaimniecības jomas popularizēšanu jaunatnes vidū saistībā ar skolēnu pētniecisko darbu izstrādi ar ūdeni saistītās jomās. SIA “Rīgas ūdens” katra kalendārā gada budžetā paredz līdzekļus ziedojumu veikšanai  līdz EUR 1500.

Ziedojumi

SIA “Rīgas ūdens” 2020. gadā ziedojumus nav veikusi.