Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ierobežotas pieejamības informācija

SIA “Rīgas ūdens” nodrošina informācijas, kura saistīta ar Sabiedrībai nodotās pašvaldības funkcijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomā pieejamību apjomā, kāds noteikts ārējos normatīvajos aktos, Rīgas domes izdotajos iekšējos noteikumos, Sabiedrības ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģijā un politikās, izņemot informāciju, kas ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija.

SIA “Rīgas ūdens” ir klasificējis radīto un uzglabāto informāciju, definējot informācijas apjomu, kurai tiek noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Trešajām personām ir tiesības iepazīties ar Sabiedrības ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, kurā Sabiedrība norāda klasificētās informācijas veidus, tēmas, atsevišķus dokumentus vai to veidus un tiesisko pamatojumu statusa piešķiršanai.

Atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam, persona var pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju tikai, pamatojot savu pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.