Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Galvenie finanšu rādītāji

Galvenie finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2020. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešiem, samazinājies par 4,47% un veidoja 55,66 milj. EUR.

Neto apgrozījums (milj. EUR)

 

2020. gada 12 mēnešos pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 5,85% un veidoja 46,17 milj. EUR.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj. EUR)

 

EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2020. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešiem, palielinājās par 0,4% un veidoja 23,3 milj.EUR.

EBITDA (milj. EUR)