Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/117KF

Iepirkuma nosaukums Būvprojekta daļas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos III grupas būvēm ekspertīze
Identifikācijas numurs RŪ-2019/117KF
Publicēšanas datums 15.08.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.09.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas piegādātājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja kontaktpersonai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1) var iepazīties ar Būvprojektu, iepazīšanās ar Būvprojektu laiku iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku attīstības jautājumos Mārci Cepurīti, mob.29413936, e-pasta adrese: marcis.cepurītis@rigasudens.lv vai SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta direktora vietnieku investīciju projektu īstenošanas jautājumos Juri Sīpolu, mob.29477171, e-pasta adrese: juris.sipols@rigasudens.lv.