Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Bīstamo vielu novadīšana

Piesārņojošo vielu koncentrācija centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos

Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" nosaka, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt notekūdeņus, kas satur noteiktas koncentrācijas ūdens videi īpaši bīstamās vai bīstamās vielas. 

Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvs (tabula) 

Pakalpojuma sniedzējs - SIA "Rīgas ūdens" aprēķina kompensāciju par pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpšanu, ja pakalpojuma sniedzējs notekūdeņos konstatējis augstāku piesārņojošo vielu koncentrāciju, nekā noteikts pakalpojuma līgumā.

Kompensācijas aprēķina formula:

V= T x K x (R – 1), kur:

V – kompensācijas apmērs;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R – piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur:

E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M – pašvaldības saistošajos noteikumos vai saskaņā ar pakalpojuma līgumā noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).