Pirmdiena 05/08/2019

“Rīgas ūdens” turpina vienkāršot būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu

No 05.08.2019. atvieglotās kārtības ietvaros visi būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) veidi (izņemot būvprojektus un būvprojektus minimālā sastāvā*) tiks saskaņoti arī klātienē - SIA “Rīgas ūdens” Tehniskās daļas Projektu saskaņošanas sektorā, Balasta dambī 5, Rīgā, pieņemšanas laikā:

  • pirmdienās 13:30 - 15:30;
  • ceturtdienās 08:30 -11:30.

Atvieglotās kārtības ietvaros tiks saskaņoti paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, novietojuma plāni.

Joprojām Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, atvieglotā kārtībā tiek pieņemta saskaņošanai BID, kuras ietvaros tiek risināta dzīvojamo māju (ar dzīvokļu skaitu līdz pieciem, ieskaitot) pievienošana centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai šādos gadījumos:

  • centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz tehnisko noteikumu (turpmāk – TN) pieprasītājam piederošā zemes gabala robežai vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas tehnisko noteikumu pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, robežai, vai ielas sarkanajai līnijai;
  • centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz TN pieprasītājam piederošā zemes gabala piegulošā zemes gabala, kas ir zemes starpgabals, vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas TN pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala, kas ir zemes starpgabals, robežai, vai ielas sarkanajai līnijai;
  • vairāk kā viens centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievads ir izbūvēts līdz TN pieprasītājam piederošā zemes gabala piegulošā zemes gabala vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas TN pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala robežai, vai ielas sarkanajai līnijai.

BID saskaņošanai klātienē šajos gadījumos Klientu apkalpošanas centrā no 05.08.2019. mainās pieņemšanas laiks uz:

  •  trešdienās 13:30 - 15:30

*Standarta BID saskaņošanas kārtība (attiecināma uz visiem BID veidiem bez izņēmumiem)

Jāiesniedz iesniegums BID saskaņošanai (veidlapa ir pieejama: https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/), klāt pievienojot attiecīgo BID. Saskaņošanai ir nepieciešams iesniegt visas BID daļas.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 17.1. p. noteikto, BID izskatīšana tiek veikta 30 dienu laikā.
Informācija par BID izskatīšanas statusu un saskaņotas BID saņemšanas vieta: SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Brīvības ielā 49/53. Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis: 80002122.
Ja saskaņošanai iesniegtajā BID tiek konstatētas neatbilstības, būvniecības ierosinātājam, iesnieguma iesniedzējam un UKT/UK daļas vadītājam atbilde tiks nosūtīta elektroniski uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm.
Ja neatbilstības netiek novērstas 10 darba dienu laikā, atkārtoti dokumentācija saskaņošanai iesniedzama kopā ar jaunu iesniegumu Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai. Tas pats ir attiecināms arī uz gadījumiem, kad neatbilstības tiek konstatētas pēc atkārtotas iesniegšanas.
Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par Iesniegumā sniegto ziņu patiesumu. Iesniegumā kļūdaini norādītā informācija var būt par pamatu saskaņojuma atteikumam. SIA „Rīgas ūdens” glabāšanai iesniedzamajiem UKT/UK sējumiem jābūt cauršūtiem un iesietiem cietos kartona vākos (plastmasas vai metāla detaļas nav pieļaujamas), sējuma pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādītam sējuma lapu skaitam un norādei apliecinātai ar datumu, parakstu un paraksta atšifrējumu. Novietojuma plānus iesiet cietos kartona vākos nav obligāti.
Vēršam uzmanību, ka pēc pieprasījuma BID var tikt izsniegta Būvniecības ierosinātājam.

Papildus informējam, ka SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/ ir izvietoti:

  1. Aktualizētie komercuzskaites mēraparātu mezglu tipveida tehniskie risinājumi (04.07.2019.);
  2. Pieņemtie apzīmējumi būvniecības ieceres dokumentācijas UKT daļai/sadaļai (04.07.2019.);
  3. Aktualizētas Vadlīnijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai (18.07.2019.).
Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ