Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumiem

Turpinās pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

(attiecas uz pieslēgumiem, kurus paredzēts ierīkot).

Līdz 2019.gada 15. februārim tiek aicināti pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Astras ielā, Jaunmoku ielā, Jaunpils ielā, Kauguru ielā (posmā no Kauguru ielas Nr.1 līdz Krūzes ielai), Ozolnieku ielā (posmā no Krūzes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei), Paltmales ielā, Planīcas ielā, Remtes ielā, Rudbāržu ielā, Spāres ielā un Ventspils ielā (posmā no Jaunmoku ielas līdz Krūzes ielai) esošo nekustamo īpašumu īpašnieki:

 • Astras  ielā Nr. 1, 1A, 3, 5, 7, 8, 10, 10B, 12, 12A, 13, 13A, 15B;
 • Jaunmoku ielā Nr. 10, 12, 22, 24;
 • Jaunpils ielā Nr. 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 24, 24B;
 • Kauguru ielā Nr. 11, 13, 15;
 • Ozolnieku ielā Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9;
 • Paltmales ielā Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
 • Planīcas ielā Nr. 9, 11, 13, 15;
 • Remtes ielā Nr. 17, 19C;
 • Rudbāržu ielā Nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 9;
 • Spāres ielā Nr. 1A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12A, 13, 14;
 • Ventspils ielā Nr. 30, 34, 40, 42, 44, 54, 56.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai, nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai) nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu (iesnieguma veidlapa lejuplādei)  un iesniegt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53. Iesniegumam aicinām pievienot arī zemes robežu plānu, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

Informācija par turpmāko pieteikšanos un nekustamo īpašumu saraksti tiks publicēti SIA “Rīgas ūdens” mājaslapā www.rigasudens.lv un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv

Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

Pašvaldība kompensē nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai) pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma (turpmāk Līgums) spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks ir nodrošinājis:
 • projektēšanas (projektēšanas uzsākšanai ir nepieciešams saņemt SIA "Rīgas ūdens" tehniskos noteikumus - iesnieguma veidlapu sk. pielikumā), inženiertīklu ierīkošanas darbus un ierīkotā inženiertīkla izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • SIA "Rīgas ūdens" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;
 • SIA "Rīgas ūdens" ir iesniegti šādi dokumenti:
 • pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja nekustamā īpašuma īpašnieks pretendē uz Saistošo noteikumu 5.1.punktā minēto (topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna, apliecinājuma kartes izstrāde) izmaksu līdzfinansējumu;
 • dokuments, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);
 • topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);
 • pēc pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt Līgumā noteikto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Aicinām iepazīties ar Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”, kuri nosaka kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska persona) var saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (kas nodota ekspluatācijā) pievienošanai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

 


Vienlaikus tiek turpināta iesniegumu pieņemšana līdzfinansējuma līguma slēgšanai par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu

Iesniegumu pieņemšana (iesnieguma veidlapa lejuplādei) līdzfinansējuma līguma slēgšanai par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu attiecas uz gadījumiem, ja pieslēguma būvniecības darbi Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” spēkā stāšanās dienā - 2017. gada  29. decembrī ir uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā. Pieteikums līdzfinansējuma līguma slēgšanai iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim.

Ja pieslēguma būvniecības darbi ir uzsākti pēc 2017. gada 29. decembra, bet līdz paziņojuma par nekustamo īpašumu, kuru īpašnieki uzaicināti iesniegt pieteikumu (skat. plašāku informāciju) publicēšanai, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas.

Vēršam uzmanību uz Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”, kuri nosaka kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska persona) var saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas (kas nodota ekspluatācijā) pievienošanu centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" attiecas uz Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajoniem. Informāciju par rajoniem un ielu posmiem, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām dzīvojamām mājām, kuru īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (rajonu shēmas un ielu sarakstus skat. zemāk pielikumā).

Papildus informāciju par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam var saņemt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā: Rīgā, Brīvības ielā 49/53, LV-1010, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8:00 – 19:00
Otrdien 8:00 – 19:00
Trešdien 8:00 – 19:00
Ceturtdien 8:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 19:00

        

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

Šodien no pulksten 13 līdz 20 plānoti ūdensvada remontdarbi Vaidelotes ielā 17 un 18. Ūdens apgāde tiks pārtraukta… https://t.co/UfiSEg8xXU
vakar