Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumiem

Informējam, ka pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (attiecas uz pieslēgumiem, kurus paredzēts ierīkot) tiks atsākta 2019.gada janvārī. Aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā.

Vienlaikus tiek turpināta iesniegumu pieņemšana līdzfinansējuma līguma slēgšanai par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu (iesnieguma veidlapa lejuplādei) – tas attiecas uz gadījumiem, ja pieslēguma būvniecības darbi Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” spēkā stāšanās dienā - 2017. gada  29. decembrī ir uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā. Pieteikums līdzfinansējuma līguma slēgšanai iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim.

Ja pieslēguma būvniecības darbi ir uzsākti pēc 2017. gada 29. decembra, bet līdz paziņojuma par nekustamo īpašumu, kuru īpašnieki uzaicināti iesniegt pieteikumu (skat. plašāku informāciju) publicēšanai, pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas.

Vēršam uzmanību uz Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”, kuri nosaka kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska persona) var saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas (kas nodota ekspluatācijā) pievienošanu centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" attiecas uz Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajoniem. Informāciju par rajoniem un ielu posmiem, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām dzīvojamām mājām, kuru īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (rajonu shēmas un ielu sarakstus skat. zemāk pielikumā).

Papildus informāciju par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam var saņemt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā: Rīgā, Brīvības ielā 49/53, LV-1010, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdien 8:00 – 19:00
Otrdien 8:00 – 19:00
Trešdien 8:00 – 19:00
Ceturtdien 8:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 19:00

        


 

 

 


Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

Pašvaldība kompensē nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai) pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma (turpmāk Līgums) spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks ir nodrošinājis:
  • projektēšanas (projektēšanas uzsākšanai ir nepieciešams saņemt SIA "Rīgas ūdens" tehniskos noteikumus (iesnieguma veidlapa lejuplādei), inženiertīklu ierīkošanas darbus un ierīkotā inženiertīkla izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • SIA "Rīgas ūdens" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;
 • SIA "Rīgas ūdens" ir iesniegti šādi dokumenti:
  • pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja nekustamā īpašuma īpašnieks pretendē  uz Saistošo noteikumu 5.1.punktā minēto (topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna, apliecinājuma kartes izstrāde) izmaksu līdzfinansējumu;
  • dokuments, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);
  • topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);
 • pēc pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt Līgumā noteikto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

Šodien no pulksten 12 līdz 20 ūdensvada remontdarbi Aleksandra Čaka ielā 114; 118. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Alek… https://t.co/SqEnEIV6MO
12 stundas atpakaļ