Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumiem

Informācija par Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”

SIA “Rīgas ūdens” informē, ka Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” nosaka kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska persona) var saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta" ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" attiecas uz Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajoniem (rajonu shēmas un ielu sarakstus skatīt zemāk pievienotajos failos).

Pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam tiks organizēta ar noteiktu secību:

1. Pieteikšanās par pieslēguma būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu (attiecas uz pieslēgumiem, kuri ir ierīkoti un nodoti ekspluatācijā).

Ja nekustamajam īpašumam atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un izbūvētie inženiertīkli līdz 2017. gada 29. decembrim ir pieņemti ekspluatācijā (saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu), SIA “Rīgas ūdens” aicina līdz 2018. gada 1. martam iesniegt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53 iesniegumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu (Iesnieguma veidlapa PDF).

2. Pieteikšanās par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (attiecas uz pieslēgumiem, kurus paredzēts ierīkot).

3. Pieteikšanās tiks nodrošināta pa rajoniem – sākot ar Mārupes rajonu (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), turpinot ar Katlakalna un Bolderājas rajoniem. Informācija par pieteikšanos (tajā skaitā nekustamo īpašumu saraksts) tiks publicēta 2018. gada 1. ceturksnī SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas domes mājas lapās, kā arī papildus veikta iedzīvotāju informēšana masu saziņas līdzekļos.

SIA “Rīgas ūdens” aicina Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājus, līdz kuru īpašumā esošā zemes gabala robežai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, uzmanīgi iepazīties ar saistošo noteikumu nosacījumiem un izvērtēt kritērijus, saskaņā ar kuriem ir iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Papildus informāciju par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam var saņemt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, LV-1010, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv.

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

Pirmdiena       8:00 – 19:00

Otrdiena          8:00 – 19:00

Trešdiena        8:00 – 19:00

Ceturtdiena     8:00 – 19:00

Piektdiena       8:00 – 19:00

Sestdiena       10:00 –15:00

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

UZMANĪBU! Ūdensvada avārija Aviācijas ielā, ir ūdensapgādes pārtraukums. Notiek avārijas likvidācijas darbi. https://t.co/vIoRktsoPb
9 stundas atpakaļ