Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumiem

SIA “Rīgas ūdens aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

Informējam, ka līdz 2019. gada 30. jūnijam Mārupes (Rīgas administratīvā teritorija), Katlakalna un Bolderājas rajonos esošo nekustamo īpašumu īpašnieki var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma, kura sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai, nekustamā īpašuma īpašniekam jāaizpilda pieteikuma veidlapa dow.svg un jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53.

Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā vairākiem īpašniekiem, aicinām pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam aizpildīt un iesniegt visiem kopīpašniekiem.

Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai nosaka Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”.

Vēršam uzmanību, ka nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri līdz 2019.gada 29.janvārim ir nodrošinājuši pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecību, var iesniegt pieteikumu dow.svg pašvaldības līdzfinansējumam par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu. Pieteikumu pieņemšanas termiņš - 2020. gada 30. septembris.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

Projektēšana: 

 • topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;
 • apliecinājuma kartes vai  inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde,

Būvdarbi:

 • ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada izbūve;
 • kanalizācijas izvada izbūve;
 • komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;
 • ūdens patēriņa uzskaites akas izbūve;
 • kanalizācijas skatakas izbūve.

Uzmērīšana – ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrāde un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

Pašvaldība kompensē nekustamā īpašuma īpašniekam pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • Īpašnieks ir nodrošinājis projektēšanas, ierīkošanas darbus un inženierbūves  izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
 • Īpašnieks ir nodrošinājis SIA "Rīgas ūdens" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;
 • SIA "Rīgas ūdens" ir iesniegti šādi dokumenti:
  • pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • dokuments, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai Pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);
  • topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);
  • pēc pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā Īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteikto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē līguma nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.

Konsultāciju par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai var saņemt SIA "Rīgas ūdens" Klientu servisa nodrošinājuma departamenta Klientu piesaistes daļā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, korpuss 3.

Pieņemšanas laiks: Otrdiena: 9.30 - 11.30  14.00 – 16.00 (pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis saziņai:67088414)   

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ