Informācija par novadīto lietus notekūdeņu samaksu

Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 49. punkts paredz, ka pakalpojuma lietotājam novadot centralizētajā kanalizācijas sistēmā lietus ūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

Pamatojoties uz minēto, ir jāveic samaksa par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā par periodu no 2016. gada 1. aprīļa (noteikumu Nr.174 spēkā stāšanās datums) rēķinā norādītajā apmērā. Maksāšanas paziņojumu par centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto lietus notekūdeņu samaksu skatīt ŠEIT.

Ja attiecīgo nekustamo īpašumu nav bijis iespējams apsekot, bet bez nekustamā īpašuma apsekošanas, teritorijas laukuma segumu, no kura tiek novadīti lietus un atkušņu notekūdeņi centralizētajā kanalizācijas sistēmā, nevar noteikt precīzi, maksājuma provizoriskais aprēķins tiek veikts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 223-15 “Kanalizācijas būves”, piemērojot notekas koeficientu (Ψ)-0,4.  Maksāšanas paziņojumu par centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto lietus notekūdeņu samaksu pēc koeficienta skatīt ŠEIT.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 13 līdz 20 plānoti ūdensvada remontdarbi Vaidelotes ielā 17 un 18. Ūdens apgāde tiks pārtraukta… https://t.co/UfiSEg8xXU
vakar