Informācija par novadīto lietus notekūdeņu samaksu

Kāpēc jāmaksā par lietus notekūdeņu novadīšanu?

Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 49. punkts paredz, ka pakalpojuma lietotājam novadot centralizētajā kanalizācijas sistēmā lietus ūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

Kā tiek aprēķināts lietus notekūdeņu daudzums?

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmais lietus notekūdeņu daudzums tiek rēķināts izmantojot  Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu:

Wgada= 10 x Hgada  x F x Ψ x 0,7, kur:

Wgada – lietus un atkušņu ūdeņu daudzums gadā;

Hgada - 636 mm nokrišņu slānis saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015 noteikumu Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”*;

         Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas seguma tipam, saskaņā  ar  Latvijas būvnormatīvu

                LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

         F – noteikta seguma veida virsmas noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha);

        0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu.

* Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"” 12. tabulā noteikts, ka Rīgā vidējais gada nokrišņu daudzums ir Hgada - 636 mm.

Kas nodrošina lietus uztvērēju tīrīšanu?

SIA „Rīgas ūdens” apkalpo tikai savā valdījumā esošus sadzīves kanalizācijas tīklus. Lietus kanalizācijas tīklu SIA „Rīgas ūdens” neapkalpo. Lietus notekūdeņu sistēmas apkalpo Rīgas domes Satiksmes departaments.

Ko darīt, ja ir veiktas izmaiņas lietus ūdens novadīšanas sistēmā?

Lai pieteikt atkārtoto objekta apsekošanu, uz kuras pamata tiks veikts lietus notekūdeņu daudzuma pārrēķins atbilstoši faktiskai situācijai, jāiesniedz iesniegums SIA “Rīgas ūdens” par veiktajām izmaiņām.

Cik jāmaksā par 1m3 lietus notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu?

Tarifs par lietus notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu ir tāds pats kā kanalizācijai (skat. informāciju sadaļā Sabiedrisko pakalpojumu tarifi)

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ